A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

ยูโอบี สนับสนุนสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มบางจาก 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ยูโอบี

ธนาคารยูโอบี ร่วมผลักดันการเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทบางจาก สนับสนุนวงเงินสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียน (UOB’s Transition Finance)วงเงินรวม 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ธนาคารยูโอบีสนับสนุนกลุ่มบริษัทบางจากในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ปล่อยสินเชื่อด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่าน วงเงินรวม 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่กลุ่มบริษัทบางจาก ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบางจากฯ เป็นบริษัทแรกในไทยที่ธนาคารยูโอบีสนับสนุนด้านการเงิน ภายใต้กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (UOB’s Transition FinancingFramework) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนันสนุนบริษัทต่าง ๆ ในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และการชดเชยคาร์บอนเครดิต

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างยูโอบีและกลุ่มบริษัทบางจากในครั้งนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะพันธมิตรทางการเงินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น วงเงินสินเชื่อที่ให้กับกลุ่มบริษัทบางจากสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งความมั่นคงทางพลังงาน ขณะที่ยูโอบีเป็นผู้นำในวงการธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ เมื่อเดือนตุลาคมปี 2565 ยูโอบีได้ประกาศคำมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ครอบคลุม 6 ภาคอุตสาหกรรมภายในปี 2050 หรือ พ.ศ. 2593 ซึ่งรวมอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ด้านพลังงาน ธนาคารยูโอบีพร้อมสนับสนุนบางจากฯ ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทบางจากยินดีที่ได้รับการสนับสนุนวงสินเชื่อด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่านจากยูโอบี ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด บางจากฯ กำหนดแผนงาน BCP316NET เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 หรือ พ.ศ. 2573 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรือ พ.ศ. 2593 โดยได้มีการดำเนินการตามแผนงานครอบคลุมทุกด้าน โดยส่วนแรกคือ B หรือ Breakthrough Performance ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน การปล่อยคาร์บอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในหลายด้าน อาทิ การบุกเบิกหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF และ 5 ผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงมีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจโรงกลั่นของประเทศไทย วงเงินสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียนจากยูโอบีครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของกลุ่มบริษัทบางจาก ของบางจากฯ และสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม”