A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

ยอดผลิตรถยนต์ เดือน กันยายน 2566 164,093 คัน ลดลงร้อยละ 8.45

ยอดผลิตรถยนต์="0"

ส.อ.ท.เผย เดือนกันยายน 2566 ยอดผลิตรถยนต์ 164,093 คัน ลดลงร้อยละ 8.45 ขายในประเทศ 62,086 คัน ลดลงร้อยละ 16.27 ส่งออก 97,476 คัน ลดลงร้อยละ 2.90 ขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) 6,881 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 437.16

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกันยายน 2566 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2566 มีทั้งสิ้น 164,093 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ร้อยละ 8.45 จากการผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 17.87 โดยรถกระบะบรรทุกและกระบะสี่ประตูที่ผลิตลดลงร้อยละ 47.13 และ 50.25 ตามลำดับจากยอดขายรถกระบะที่ลดลง เพราะการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทำให้ผลิตเพื่อขายในประเทศในเดือนกันยายน 2566 มีสัดส่วนร้อยละ 36.56 เท่านั้น แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2566 ร้อยละ 8.92 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กันยายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,385,971 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ร้อยละ 1.61

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 62,086 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2566 ร้อยละ 2.56 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 16.27 จากยอดขายรถกระบะที่ลดลงร้อยละ 45 เพราะความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินจากหนี้ครัวเรือนสูง

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนกันยายน 2566 ส่งออกได้ 97,476 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ 11.33 แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ร้อยละ 2.90 เพราะฐานสูงในปีที่แล้วที่ได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากการกลับมาทำงานในบริษัทและไม่ต้องเรียนทางไกลเพราะสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายลง

อย่างไรก็ตาม จากยอดส่งออกที่สูงจึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 62,451.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ร้อยละ 7.49

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV จดทะเบียนใหม่ เดือนกันยายน 2566 มีจำนวน 1,016 คัน ลดลงจากเดือนกันยายนปีที่แล้วร้อยละ 6.19

จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 กันยายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 51,846 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 30.98

ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภท BEV จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 99,736 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 305.93

ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 กันยายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 324,270 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 31.94