A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

SPRC อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

SPRC

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เผยผลการดำเนินงานและผลประกอบการ ปี 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นายโรเบิร์ต โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท SPRC รายงานผลประกอบการ ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 222.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีค่าการกลั่นตลาดที่ 9.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นค่าการกลั่นที่ไม่รวมผลกำไรและขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน โดยที่ส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น เนื่องมาจากมาตรการผ่อนปรนข้อกำหนดในการเดินทาง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จำนวน 132.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปี 2565 เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ 0.96 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ยังคงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.15 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายโรเบิร์ต กล่าวเพิ่มเติมว่า SPRC ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวนสูง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาส และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่จะเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารกระแสเงินสด ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน นอกจากนี้ SPRC ยังคงมุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ SPRC เชื่อมั่นว่าการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ และช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต