A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

เลขา อีอีซี “จุฬา สุขมานพ” โชว์วิสัยทัศน์ เดินหน้าดึงนักลงทุนทั่วโลกตอบโจทย์ BCG

เลขา

เลขา อีอีซี “จุฬา สุขมานพ” เปิดวิสัยทัศน์ เดินหน้า อีอีซี ความหวังของคนไทย เป้าหมายหลักดึงนักลงทุน คนทั่วโลกสู่พื้นที่ ลงทุนตอบโจทย์ BCG 2.2 ล้านล้านบาท ใน 5 ปี เร่งเคลียร์ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานรายได้ตรงถึงคนไทย

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เปิดเผยในการแถลงวิสัยทัศน์ ว่า ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ อีอีซี เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เม.ย 2566 มีความตั้งใจ พร้อมจะนำความรู้ความสามารถประสบการณ์การทำงาน เพื่อวางแผนงานบริหารให้ อีอีซี เป็นองค์กรภาครัฐยุคใหม่ บริหารจัดการที่ดี ทันสมัย สร้างความเข้าใจให้คนไทยยอมรับ ความจำเป็นการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี โดยกำหนดแนวทางการบริหารงาน วิสัยทัศน์ ปี 2566 – 2570 เน้นมุ่งมั่นบริหารงานให้ อีอีซี ก้าวไปสู่ “ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน เป็นความหวังของคนไทย และเป็นเป้าหมายของนักลงทุนและประชากรนานาชาติ”

ซึ่งภารกิจงานเร่งด่วนที่จะดำเนินการ คือ ทบทวนแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา อีอีซี ให้สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ที่จะศึกษาถึงปัจจัยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เช่น ผลกระทบจากโควิด 19 การถดถอยของเศรษฐกิจโลก การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงแนวโน้มและทิศทางของเทรนด์อุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อทำให้ แผนภาพรวมของอีอีซีฉบับใหม่รองรับการลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า เพิ่มขีดความสามารถในการชักจูงนักลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สอดคล้องรับกับแนวโน้มสถานการณ์การลงทุนของโลก และของประเทศไทย

“โดยแนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญหลัก และเร่งสร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนสู่พื้นที่ อีอีซี ได้แก่ 1) เรื่องที่ดิน (Land) ที่อีอีซีจะเตรียมความพร้อมและหารือร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จัดสรรพื้นที่เชิญชวนให้เกิดการลงทุนเจาะเฉพาะแต่ละกลุ่มธุรกิจ 2) ด้านแรงงาน (Labour) เตรียมพัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูง นำเสนอเป็นแพคเกจเพื่อจูงใจนักลงทุน ที่อีอีซีจะมีบุคลากรพร้อมรองรับการทำงานตรงความต้องการอุตสาหกรรม

3) Law and regulations เตรียมปรับปรุงกลไกทางกฎหมายและระเบียบให้ง่ายแก่การลงทุนและสามารถอำนวยความสะดวกแก่การเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ และ 4) Logistics infrastructure ผลักดันให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ซึ่งอีอีซี ยังคงกำหนดเป้าหมายหลักดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศ 2.2 ล้านล้านบาท กระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต 5% ต่อปี ที่เป็นเป้าหมายเดิมที่วางไว้และจะต้องผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด” เลขาธิการอีอีซีกล่าว

นอกจากนี้ ได้วางกรอบภารกิจ อีอีซี ที่สำคัญ ๆ เพื่อขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน ได้แก่ 1. บริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ผลักดันการลงทุนหลักอีอีซี โดยมีแผนงาน บริหารโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 โครงการ (EEC Project List) รวมไปถึงการเร่งเจรจากับเอกชน หาทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆ ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วและให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนภายในปี 2566 ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตั้งเป้าหมายให้เอกชนสามารถเริ่มงานก่อสร้าง (NTP) และส่งมอบพื้นที่ช่วงพญาไท – ดอนเมือง โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาตตะวันออก กำหนดเป้าหมายให้เอกชนสามารถเริ่มงานก่อสร้าง (NTP) และประกาศเชิญชวนเอกชนก่อสร้างทาง Runway 2 รวมไปถึง โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างพื้นที่ทางทะเล ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการผลักดันโครงการลงทุน PPP ใหม่ที่สำคัญ อาทิ โครงการโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ซึ่งจะยกระดับด้านบริการสาธารณสุขให้คนในพื้นที่อีอีซี ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ และแสดงภาพรวมความก้าวหน้าที่ อีอีซี ดำเนินการได้ตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนใหม่ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก

2. ผลักดันลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนโครงการเดิม เริ่มโครงการใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย 2.2 ล้านล้านบาท เกิดการลงทุนปีละ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในฐานปกติปีละ 250,000 ล้านบาทและการลงทุนในส่วนเพิ่มที่อีอีซี ได้เน้นการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น การแพทย์สมัยใหม่ โลจิสติกส์ นวัตกรรมด้านเกษตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG โดยจะเน้นดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศที่มีศักยภาพตรง รวมปีละ 150,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะผลักดันแผนงานที่สำคัญให้เกิดเป็นรูปธรรมให้พื้นที่ อีอีซี เป็นเป้าหมายสำหรับ นักลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (โรด์โชว์) ส่งเสริมการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและกิจการพิเศษ กำหนดเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการพิเศษเพิ่มเติม อาทิ โรงพยาบาลปลวกแดง 2 การพัฒนาระบบ OSS เชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้บริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรอย่างแท้จริง รวมไปถึง การพัฒนากำลังคนภายในของอีอีซี เพื่อสร้างให้เป็นนักขายที่มีความชำนาญเพื่อจูงใจนักลงทุนเฉพาะแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงความต้องการให้เข้าสู่พื้นที่อีอีซีต่อไป

โดยในปี 2566 นี้ จะเป็นปีแห่งการลงทุนเจาะกลุ่มเป้าหมายนักลงทุนยิ่งขึ้น การจัดคลัสเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมที่จะเห็นได้ชัดว่า เกิดการจองและการเข้าเจรจาการลงทุนต่อเนื่องในพื้นที่อีอีซี

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานร่วมกับชุมชน แผนงานที่สำคัญ ได้แก่ ผลักดันการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความเป็นอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีอีซี เพิ่มบทบาทเครือข่ายประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาอีอีซี เป็นต้น

นอกจากนี้ ภารกิจที่จะเข้าไปดำเนินการ ด้านพื้นที่และชุมชน ซึ่งถือเป็นฐากรากสำคัญ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพ โดยจะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับหมู่บ้าน e-commerceการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ อีอีซี เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาด้านการศึกษา และจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ อีอีซี ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน