A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

บางจาก ตั้งศูนย์บริหารเงิน ยกระดับการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล

บางจาก

บางจาก จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน ยกระดับการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับการขยายตัวต่อเนื่องทางธุรกิจ

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า บางจาก ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (Bangchak Treasury Center Company Limited หรือ “BCTC”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 และยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงินจากกระทรวงการคลังผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ รองรับการขยายตัวต่อเนื่องทางธุรกิจ

บางจาก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บางจาก มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และจากการขยายการลงทุนไปสู่พลังงานแห่งอนาคต ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ใช้บริการ L/C แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

จนมาถึงการยกระดับการบริหารเงินแบบรวมศูนย์ผ่านทาง BCTC นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนที่ลดลง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการและสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องของบางจากฯ