A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

สวิตช์บอร์ด และคอนโทรลเลอร์ (SWITCH BOARDS & CONTROLLERS)

    
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Others 84 record(s) found.
Company Product & Service Description
T.T.CONTROL SYSTEMS CO LTD  ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

60/864 Moo 11, Theparak Rd.
Bangmuang Mai, Muang
Samut Prakan 10270
Thailand


บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด บริการติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution ...more
 
 
 
 
ตู้คอนโทรล
- ติดตั้งตู้คอนโทรล 
- ประกอบตู้คอนโทรล

ตู้สวิทซ์บอร์ด 
- ออกแบบและติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด
- ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด
- ประกอบตู้สวิตซ์บอร์ด

ตู้ MDB
- ผลิตตู้ MDB
- ติดตั้งตู้ MDB ...more 
 
 
รับติดตั้งระบบควบคุม ...more 
 
 
เบรกเกอร์วงจรกระจายพลังงาน ...more 
 
 
ตู้คอนโทรล คือ จุดศูนย์รวมของการควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการคอนโทรลไฟฟ้าทั้งระบบหรือเครื่องจักรต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ...more 
 
 
รับประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้ Control ติดตั้งตู้ MDB ตู้สวิทช์บอร์ด

ตู้สวิทช์บอร์ด MDB (Main Distribution Board) เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร มีแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปนิยมใช้ในอาคารที่มีขนาดกลางและอาคารขนาดใหญ่ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก หลักการทำงานของตู้สวิทซ์บอร์ด คือ การรับไฟที่ส่งมาจากการไฟฟ้า ...more 
 
 
เบรกเกอร์วงจรอากาศ ...more 
 
 
เบรกเกอร์วงจรอากาศ (ACB) ...more 
 
 
เบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ ...more 
 
 
เบรกเกอร์แผงวงจรหล่อขึ้นรูป (MCCB) ...more 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9