A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

ปตท.-TCELS ผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ปตท.-TCELS

ปตท. ผนึก TCELS ผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพไทยให้พร้อมสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

โดยมี ดร.ยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อต่อยอด ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยี

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการให้พร้อมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทย พร้อมสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนในวงกว้าง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย