A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

“สถาบัน กนอ.” ปั้นขุมพลังอัจฉริยะ ป้อนภาคอุตสาหกรรมไทย

“สถาบัน

กนอ. เปิดโมเดล “สถาบัน กนอ.” สร้างขุมพลังอัจฉริยะให้ภาคอุตสาหกรรมไทย หวังยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart I.E.) เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค (ASEAN Hub) โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart I.E.) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ด้วยการผลิตแรงงานอัจฉริยะ (Smart workforce) ให้มีทักษะฝีมือ (Skills Labor) อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการรับรองฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการคุณภาพแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของนักลงทุนต่างประเทศ (FDI: Foreign Direct Investment) ผ่านการดำเนินการของ “สถาบัน กนอ.” ซึ่งจัดตั้งโดย กนอ. ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร

“การสร้างกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาเพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Skills Labor) ก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ที่จะต้องได้รับการ Upskill ให้เท่าทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ “สถาบัน กนอ.” คือ การยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างครบวงจร” นายวีริศ กล่าว

สำหรับขอบเขตของการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ทั้งผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรของ กนอ. 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้อยู่แนวหน้าของอุตสาหกรรมโลก 3.ทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับคุณภาพอุตสาหกรรม ผ่านการทดสอบวัดผลร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 4.รับรองฝีมือแรงงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม ผ่านมาตรฐานอาชีพเฉพาะทางในนิคมอุตสาหกรรมที่มีทักษะความชำนาญสูง 5.ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับแนวหน้าในทุกด้านอย่างครบวงจร

และ 6.การสร้างเครือข่าย โครงสร้างหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ Tier 1 เป็นระดับของผู้บริหารระดับสูง ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรม Tier 2 เป็นระดับของนักพัฒนาและบริหารจัดการมืออาชีพ Tier 3 การบริหารจัดการสำหรับผู้ควบคุมงาน เช่น หัวหน้าแผนก วิศวกร เป็นต้น และ Tier 4 ความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นำร่องหลักสูตรแรกของ “สถาบัน กนอ.” ด้วย “หลักสูตรนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ”

สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กนอ. ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 7 แต่ความพิเศษของครั้งนี้ คือ การเพิ่มองค์ความรู้ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart I.E.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสากล โดยหลักสูตรดังกล่าวกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ กนอ. : www.ieat.go.th/th